DAS Tourspel

Door deel te nemen aan het DAS Tourspel, de website te bekijken en de daarop aangeboden informatie te gebruiken ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.


Deelname aan het DAS Tourspel

1.1Je moet klant van DAS Publishers, klant van Jarno Bakker Bikes, lezer van Weekblad voor Deurne, lezer van Peelbelang, lezer van 't Contact Someren of lezer van Weekblad Middenstandsbelangen zijn.
1.2Je moet minimaal 16 jaar zijn.
1.3Je kunt per persoon één gebruikersaccount aanmaken en één keer deelnemen aan een team.
1.4Je mag geen gebruikersaccount aanmaken op naam van een ander persoon.
1.5Doe je toch vaker mee of geef je onjuiste persoonsgegevens op dan behoud DAS Publishers zich het recht voor om je uit te sluiten van deelname.
1.6Te winnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet ingeruild worden voor een andere prijs of contant geld.
1.7DAS Publishers neemt contact op met de prijswinnaars per email of via het bij de aanmelding opgegeven telefoonnummer.
1.8Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Beëindiging deelname

2.1DAS Publishers is gerechtigd zonder opgaaf van redenen het spel geheel of gedeeltelijk stop te zetten.
2.2DAS Publishers is gerechtigd zonder opgaaf van redenen de toegang tot een gebruikersaccount te blokkeren of iemand van deelname uit te sluiten. Bijvoorbeeld bij vermoeden van misbruik, onbevoegd gebruik of het niet naleven van de algemene voorwaarden.

Taalgebruik

3.1Je mag geen aanstootgevende namen gebruiken bij het aanmaken van jouw gebruikersnaam en eigen competitie.
3.2Je kunt als deelnemer aan het DAS Tourspel berichten versturen of publiceren. Je gaat ermee akkoord dat je alleen berichten verstuurt of publiceert die correct en niet in strijd met de fatsoensnormen zijn.
3.3Het gebruiken van ongepaste of beledigende taal of elke vorm van seksuele of racistische opmerkingen heeft tot gevolg dat je gebruikersaccount wordt geblokkeerd en dat je van verdere deelname wordt uitgesloten.

Privacy

4.1Bij het aanmelden vragen wij om je gegevens. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de gegevens die je achterlaat. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.2De gegevens worden gebruikt om je toegang te geven tot het DAS Tourspel en om contact met je op te nemen als je één van de prijswinnaars bent.
4.3Gegevens worden niet zonder je toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt.
4.4Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je gebruikersnaam en wachtwoord en daarmee voor alles wat er gebeurt met jouw gebruikersaccount.
4.5Weet je jouw wachtwoord en/of gebruikersnaam niet meer dan kun je met behulp van je emailadres op de website jouw gebruikersnaam en/of een nieuw wachtwoord opvragen. We behouden ons het recht voor om je de toegang tot het DAS Tourspel te ontzeggen op het moment dat het aannemelijk is dat er een inbreuk op de veiligheid plaats kan gaan vinden.
4.6Het is mogelijk om via de website je persoonsgegevens in te zien en daarin wijzigingen aan te brengen als deze niet juist of onvolledig zijn vermeld. Als je jouw emailadres wilt wijzigen zul je dat per email moeten aanvragen.
4.7Wie verwijderd wil worden uit het databestand van het DAS Tourspel kan dit per email kenbaar maken. In dat geval zullen je persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Intellectuele eigendomsrechten

5.1De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Wijnreder Media of de betreffende rechthebbende.
5.2Je mag de informatie op de website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen.
5.3Je mag geen ongeautoriseerde toegang verkrijgen tot de computersystemen en de databases van Wijnreder Media.

Informatie van derden

6.1De op website geplaatste informatie die van derden afkomstig is, waaronder - maar niet uitsluitend - berichten en reacties van deelnemers, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. DAS Publishers en Wijnreder Media zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.
6.2Sommige links op de website leiden naar bronnen die op servers worden gehost van onafhankelijke derde partijen waarover DAS Publishers en Wijnreder Media geen gezag of controle heeft. Wij accepteren dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op en de beschikbaarheid van die servers.
6.3Je bent zelf verantwoordelijk voor de evaluatie van informatie, producten en diensten die door ons of door derden op de website worden aangeboden. DAS Publishers en Wijnreder Media is geen partij, of verantwoordelijk voor, transacties tussen jouw en derde partijen.

Beperkte garantie en aansprakelijkheid

7.1DAS Publishers en Wijnreder Media aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het DAS Tourspel, bereikbaarheid van de website, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, informatie die is toegevoegd door derden alsmede via de website ter beschikking gestelde bestanden.
7.2Emails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. DAS Publishers en Wijnreder Media staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden emails of voor tijdige ontvangst ervan.
7.3Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de service niet zal worden onderbroken en dat de bestanden die via de website worden aangeboden virusvrij zijn, maar een garantie kan niet worden gegeven.